+4 021-315.32.95 RO / EN
Termeni și Condiții

1. Aplicabilitate

1.1. Orice acord între TÜV AUSTRIA Romania SRL și clienții săi va fi guvernat în conformitate cu acești Termeni și Condiții.
Prezenții termenii și condiții vor fi valabile pentru orice acord contractual viitor cu excepția cazului în care TÜV AUSTRIA Romania SRL i-a modificat, i-a înlocuit sau le-a încetat aplicabilitatea.
Aplicabilitatea altor termeni și condiții de afaceri inclusiv ai Clientului este exclusă cu privire la relațiile cu TÜV AUSTRIA Romania SRL .
Prevederile legale privind protecția consumatorilor au prioritate față de acești Termeni și condiții.

1.2. Acești Termeni și Condiții sunt completați de Termenii și condițiile TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH, TUV Austria Cert GMBH deoarece TÜV AUSTRIA Romania SRL funcționează și pe baza acreditării TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH si TUV Austria Cert GMBH.
Termenii și condițiile TÜV AUSTRIA Romania SRL au prioritate în mod expres.

2. Ofertele

2.1. Ofertele tehnice si comerciale emise de TÜV AUSTRIA Romania SRL , cu excepția cazului în care se convine altfel în scris, vor fi supuse modificării și nu sunt obligatorii.
Un contract se va încheia numai odată cu primirea de către Client a confirmării scrise in mod necondiționat si nesupus unor termene a comenzii Clientului de către TÜV AUSTRIA Romania SRL sau odată cu începerea furnizării de servicii prin TÜV AUSTRIA Romania SRL .
Modificările si încetarea contractului trebuie să fie făcute în scris.
Informațiile verbale, detaliile tehnice și angajamentele agenților sau angajaților TÜV AUSTRIA Romania SRL , în orice etapă precontractuală, contractuală sau post-contractuală vor fi obligatorii numai dacă sunt confirmate în scris.

3. Aplicabilitate geografică

Taxele adăugate (TVA, etc) vor fi, cu excepția cazului în care se specifică în mod expres altfel, aplicabile numai pentru serviciile furnizate în Romania.

4. Implementarea acordului

4.1. TÜV AUSTRIA Romania SRL se obligă să furnizeze serviciile numai așa cum este specificat în mod expres în acord, care sunt furnizate în conformitate cu regulile general recunoscute de tehnologie, reglementările de siguranță și standardele de calitate în conformitate cu acreditarea sa.
TÜV AUSTRIA Romania SRL nu își asumă nicio răspundere pentru acuratețea legilor, directivelor și standardelor pe care se bazează acordurile.
4.3. TÜV AUSTRIA Romania SRL nu își asumă nicio răspundere pentru funcționarea și funcționalitatea corectă a echipamentelor inspectate exclusiv pentru siguranța tehnică, cu excepția cazului în care este specific precizat în acord. În special, proiectarea, alegerea materialelor și construcția echipamentelor și instalațiilor vor fi supuse inspecției numai dacă acordul prevede în mod specific astfel de servicii. Același lucru se aplică și programelor de siguranță sau reglementărilor de siguranță.
4.4. La încheierea contractului, Clientul va furniza TÜV AUSTRIA Romania SRL toate documentele necesare îndeplinirii obligațiilor, cum ar fi desene, planuri, calcule și certificări, va obține orice autorizații și autorizații care pot fi necesare, va furniza informații legate de contract în orice moment, și va efectua, înainte de începerea executării comenzii, pregătirile necesare, pentru a face obiectul inspecției accesibil.
Clientul se angajează să depună toate eforturile rezonabile pentru a furniza documentele sau autorizațiile necesare în timp util.
În cazul în care Clientul nu își îndeplinește aceste obligații, în termenul limită stabilit de TÜV AUSTRIA Romania SRL, contractul poate fi reziliat la expirarea termenului. În acest caz, TÜV AUSTRIA Romania SRL va avea dreptul să pretindă despăgubiri pentru reziliere.
4.5. Dacă testele vor avea loc la TÜV AUSTRIA Romania SRL, bunurile testate vor fi livrate de Client pe costurile sale la locul indicat de TÜV AUSTRIA Romania SRL și, dacă este cazul, vor fi ridicate de acolo după testare. Riscul pieirii echipamentului/probelor va trece către client la predare sau expediere, dar nu mai târziu de o săptămână după ce TÜV AUSTRIA Romania SRL a notificat finalizarea testelor sau pregătirea pentru expediere.
4.6. TÜV AUSTRIA Romania SRL nu va fi obligată să verifice acuratețea documentelor furnizate ca bază pentru inspecție sau acuratețea declarațiilor verbale furnizate de Client sau de angajații săi, și va considera că aceste informații sunt corecte si reale.
4.7. TÜV AUSTRIA Romania SRL are dreptul si libertatea de a determina metoda și tipul de inspecție, pe baza unor criterii profesionale.
4.8. TÜV AUSTRIA Romania SRL are dreptul de a păstra copii ale documentelor furnizate și de a le păstra în evidențele sale și de a salva datele și datele Clientului precum si ale angajaților/agenților Clientului care decurg din tranzacțiile comerciale în scopuri legale si/sau legitime într-un sistem de stocare electronică a datelor.
În conformitate cu clauza 10 din acești Termeni și Condiții, Clientul își va da în mod expres consimțământul.
4.9. TÜV AUSTRIA Romania SRL furnizează serviciul, cu excepția cazului în care sa convenit altfel în cazuri individuale, cu angajați/colaboratori/subcontractori pentru fiecare domeniu de expertiză. Orice asistență necesară sau utilă pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale va fi furnizată către TÜV AUSTRIA Romania SRL în mod gratuit de către Client sau o terță parte în numele Clientului. Clientul se angajează să depună toate eforturile rezonabile pentru a oferi asistența necesară sau utilă. În acordarea unei astfel de asistențe, Clientul va monitoriza și va respecta prevederile legale sau oficiale aplicabile, în special în domeniul protecției angajaților.
4.10. Clientul va permite organismului de acreditare să însoțească și să observe (audit) activitățile de evaluare a conformității ale TÜV AUSTRIA Romania SRL.

5. Termeni și termene/întârzieri

5.1. Termenii și termenele prevăzute în contract se vor baza pe estimări ale volumului de muncă conform informațiilor furnizate de către Client. Aceste termene vor deveni obligatorii numai atunci când sunt stipulate în mod expres în scris ca „obligatorii” de către TÜV AUSTRIA Romania SRL. Întârzierile la termenele obligatorii de execuție dau dreptul Clientului să pretindă daune de întârziere numai dacă TÜV AUSTRIA Romania SRL a cauzat prejudiciul în mod exclusiv, în mod intenționat sau din neglijență gravă.
5.2. Termenii si termenele vor înceta să fie obligatorii atunci când Clientul nu-si îndeplinește indiferent de motiv propriile obligații în conformitate cu prevederile Termenilor și condițiilor în vigoare, în special în ceea ce privește clauzele 4.4. și 4.8.
5.3. Dacă îndeplinirea contractului este întârziată de circumstanțe pentru care indiferent de motiv TÜV AUSTRIA Romania SRL nu este responsabilă (de exemplu, întreruperi operaționale, grevă, forță majoră, impedimente de transport etc.), TÜV AUSTRIA Romania SRL va avea dreptul, fără a fi obligată la despăgubiri, să prelungească termenul de îndeplinire cu o perioadă de timp corespunzătoare. În cazul în care circumstanțele care au dus la întârzierea executării comenzii durează mai mult de patru luni, TÜV AUSTRIA Romania SRL are dreptul de a se retrage din contract. Prelungirea termenului limită și dreptul de retragere se aplică, de asemenea, atunci când evenimentele au loc într-un moment în care TÜV AUSTRIA Romania SRL este deja în întârziere. TÜV AUSTRIA Romania SRL va informa Clientul în timp util. În cazul retragerii din contract, TÜV AUSTRIA Romania SRL va avea dreptul să primească de la Client prețul pentru serviciile parțiale prestate până la acel moment la prețurile convenite.

6. Condiții de plată

6.1. Serviciile vor fi taxate în conformitate cu ofertele, listele de prețuri etc valabile la încheierea contractului. Dacă prestarea serviciilor se întinde pe o perioadă mai mare de un an sau dacă serviciile sunt furnizate în mod repetat, serviciile vor fi taxate în conformitate cu prețurile negociate de parți.
6.2. Dacă TÜV AUSTRIA Romania SRL furnizează servicii pentru o perioadă de timp care se extinde la mai mult de 4 săptămâni, TÜV AUSTRIA Romania SRL va avea dreptul să emită facturi lunare pentru prestarea parțială a serviciilor. Plata parțială și totală a facturilor se achită de către Client cu promptitudine la primirea facturii, cu menționarea facturii și a codul clientului.
6.3. Obiecțiile la facturi vor fi formulate și justificate în scris în termen de două săptămâni de la primirea facturii, în caz contrar factura se consideră acceptată de Client fără obiecțiuni.
6.4. Clientul nu va fi îndreptățit să compenseze pretențiile de orice fel, cu excepția cazului în care acestea au fost constatate într-un mod obligatoriu din punct de vedere juridic de către o instanță sau recunoscute în scris de TÜV AUSTRIA Romania SRL.
6.5. În cazul neefectuării plății, chiar și cu o singură creanță scadentă, toate creanțele restante — chiar și cele din alte comenzi și indiferent de orice termene de plată — vor deveni imediat exigibile și TÜV AUSTRIA Romania SRL poate, la discreția sa, să solicite plata imediată a creanțelor restante și suspendarea executării comenzii până la plata integrala a prețului și penalităților de întârziere sau rezilierea contractului fără notificare și fără intervenția instanței de judecată și solicitarea de despăgubiri pentru neexecutarea obligațiilor si rezilierea contractului. În cazul neîndeplinirii plății prețului de către Client, TÜV AUSTRIA Romania SRL va avea dreptul de a percepe penalități de întârziere în valoare de .... cu excepția cazului în care este implicat un consumator. Dacă Clientul este un consumator, dobânda de întârziere va fi conform OG 13/2011.
6.6. În plus, Clientul se va angaja să ramburseze TÜV AUSTRIA Romania SRL pentru costurile și cheltuielile pentru recuperarea sumelor datorate care includ fără a se limita la costurile procedurilor judiciare, costurile extrajudiciare, taxele, precum și costurile pentru avocați
6.7. Mai mulți parteneri contractuali sunt răspunzători în mod solidar.
TÜV AUSTRIA Romania SRL are dreptul să trimită facturile Cliente și în formă electronică. Clientul își declară consimțământul explicit pentru ca facturile să îi fie trimise în formă electronică de către TÜV AUSTRIA Romania SRL.

7. Garanție

7.1. Dacă Clientul nu este un consumator, el va verifica lucrările sau serviciile efectuate de TÜV AUSTRIA Romania SRL imediat după prestarea serviciului și va notifica TÜV AUSTRIA Romania SRL în scris cu privire la orice neconcordanțe, erori, greșeli etc descoperite sau detectabile, cel târziu în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la predarea expertizei, raportului de testare sau similar, sub sancțiunea de a nu mai fi luate în considerare. Defectele ascunse trebuie raportate în scris în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la descoperirea lor, dar în perioada de garanție, dacă este cazul.
Orice sesizări de defecte nu dă dreptul Clientului de a reține sau a nu efectua plata sumelor facturate de TÜV AUSTRIA Romania SRL.
7.2. În cazul în care Clientul nu notifică defectele în timp util, în conformitate cu clauza 7.1, cererile de reparație datorate defectului în sine, precum și din cauza unei erori privind natura fără defecte a articolului sunt ex-exclus în mod urgent, cu excepția cazului în care TÜV AUSTRIA Romania SRL a general astfel de pretenții în mod intenționat sau prin neglijență gravă.

8. Răspundere

8.1. În cazul în care Clientul pretinde despăgubiri împotriva TÜV AUSTRIA Romania SRL, el va fi obligat să dovedească atât cauzalitatea cât și vinovăția, cu excepția cazului în care legea prevede expres o schimbare a sarcinii probei. Nu este permisă cesionarea pretențiilor de garanție și a cererilor de daune către terți etc.
8.3. Următoarele excluderi și limitări ale răspunderii se aplică, de asemenea, pretențiilor delictuale, în măsura în care acestea concurează cu revendicările contractuale.
8.4. Răspunderea TÜV AUSTRIA Romania SRL este limitată la 7.500.000,00 EUR pentru daune materiale și 3.000.000,00 EUR pentru pierderea financiară pură în caz de neglijență simplă. Această excludere nu se aplică daunelor materiale sau pierderilor financiare cauzate de TÜV AUSTRIA Romania SRL în mod intenționat sau prin neglijență gravă sau în măsura în care obligațiile contractuale materiale sunt încălcate. Sume mai mari decât cele menționate mai sus pot fi convenite la cerere și pe cheltuiala Clientului, cu condiția ca TÜV AUSTRIA Romania SRL să poată asigura o acoperire corespunzătoare cu asigurătorul său de răspundere civilă.
8.5. Excluderea și limitarea răspunderii de mai sus nu se vor aplica vătămărilor personale.
8.6. Răspunderea TÜV AUSTRIA Romania SRL pentru daune materiale sau pierderi financiare cauzate de neglijență, în măsura în care obligațiile esențiale sunt încălcate, va fi limitată la prejudiciul tipic pentru contract și previzibil pentru TÜV AUSTRIA Romania SRL atunci când contractul a fost încheiat sau s-a săvârșit încălcarea obligației.
8.7. Excluderile și limitările de răspundere în temeiul clauzelor 8.1 până la 8.6 se vor aplica, de asemenea, răspunderii TÜV AUSTRIA Romania SRL pentru organele executive și angajații săi, precum și răspunderea personală a organelor executive și angajaților TÜV AUSTRIA Romania SRL și a altor agenți indirecți.
8.8. Cererile de daune din partea Clientului sunt excluse, cu excepția cazului de intenție sau neglijență gravă din partea TÜV AUSTRIA Romania SRL sau a organelor sale executive/angajaților executivi, dacă nu sunt susținute în instanță în termen de trei luni de la respingerea creanțelor cu o notificare corespunzătoare din partea TÜV AUSTRIA Romania SRL sau a asigurătorilor săi. Toate cererile de despăgubire posibile ale Clientului împotriva TÜV AUSTRIA Romania SRL (cu excepția cazului de intenție sau neglijență gravă din partea TÜV AUSTRIA Romania SRL sau a organelor sale executive/angajaților executivi) se prescriu în termen de un an de la Cunoașterea de către Client a revendicării sale, cu excepția cazului în care acești Termeni și Condiții în altă parte sau legea stipulează o perioadă mai scurtă de prescripție. Cele de mai sus nu se vor aplica pretențiilor Clientului din cauza vătămării vieții, corpului și sănătății.
8.9. Excluderile și limitările anterioare ale răspunderii conform clauzelor 8.1 până la 8.8 nu se vor aplica, de asemenea, revendicărilor în temeiul Legii privind răspunderea pentru produse, în măsura în care răspunderea este obligatorie în temeiul acesteia.
8.11. În măsura în care terții care nu au nicio relație contractuală nici cu TÜV AUSTRIA Romania SRL, nici cu Clientul susțin pretenții bazate pe contractul dintre TÜV AUSTRIA Romania SRL și Client pentru daune materiale sau financiare împotriva TÜV AUSTRIA Romania SRL, organelor sale executive, angajaților colaboratorilor/subcontractorilor, care nu pot fi atribuite acțiunilor intenționate sau de neglijență gravă ale TÜV AUSTRIA Romania SRL, organelor sale executive, angajaților și colaboratorilor/subcontractorilor, Clientul va despăgubi și garanta TÜV AUSTRIA Romania SRL sau colaboratorii/subcontractorii.
8.12. În absența unei vine, TÜV AUSTRIA Romania SRL nu va fi răspunzătoare pentru daunele aduse bunurilor testate cauzate de inspecții, teste și altele asemenea care au fost efectuate în conformitate cu regulile tehnologiei la momentul testării.
8.13. Toate limitările enumerate la clauza 8 (Răspunderea) se aplică, de asemenea, răspunderii pentru daune consecutive, în special pentru pierderea profitului, pierderea economiilor, pierderea câștigurilor, alte pierderi pecuniare, daune pentru dobânzi etc., precum și pentru daunele rezultate din noi a obiectului de testare.

9. Drepturi de autor

Toate drepturile de autor asupra rapoartelor de testare, inspecție și monitorizare, certificate, opinii ale experților, calcule și altele asemenea emise de TÜV AUSTRIA Romania SRL vor rămâne în proprietatea TÜV AUSTRIA Romania SRL. Transmiterea, exploatarea și/sau publicarea serviciilor în afara scopului specificat contractual necesită acordul prealabil scris al TÜV AUSTRIA Romania SRL. În cazul transmiterii, exploatării și/sau publicării serviciilor, Clientul este responsabil pentru respectarea prevederilor contractuale si legale. În acest sens, el va despăgubi și va răspunde alături de TÜV AUSTRIA Romania SRL împotriva pretențiilor de la terți.

10. Nedezvăluire/confidențialitate/protecția datelor

10.1. TÜV AUSTRIA Romania SRL și-a obligat angajații și alți agenți indirecți să păstreze secretul cu privire la toate faptele de care au cunoștință prin comandă, inclusiv datele personale de care au cunoștință în timpul prelucrării datelor.
10.2. Clientul permite TÜV AUSTRIA Romania SRL să facă copii ale documentelor scrise, desenelor, planurilor etc. care sunt puse la dispoziția TÜV AUSTRIA Romania SRL pentru inspecție și care sunt necesare pentru îndeplinirea contractului de TÜV AUSTRIA Romania SRL .
10.3. Atunci când manipulează datele personale, TÜV AUSTRIA Romania SRL va respecta prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) și ale Legii 190/2018 și va lua măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru protecția datelor în domeniul responsabilitatea TÜV AUSTRIA Romania SRL.
10.4. Declarația privind protecția datelor în conformitate cu art. 13 și 14 GDPR este disponibil pe site-ul web (https://www.tuv-austria.ro/).
10.5. Informațiile și datele Clientului vor fi dezvăluite terților numai cu acordul Clientului sau în cazul dezvăluirii dispuse de lege, autorități sau instanță.

11.Material suplimentar

Costurile pentru materiale suplimentare care nu fac parte din echipamentul standard al TÜV AUSTRIA Romania SRL vor fi suportate de către Client.

12. Furnizarea infrastructurii în timpul inspecției

Furnizarea (racordarea și livrarea) cu apă, electricitate, iluminat etc în măsura necesară și schele de lucru adecvate pentru executarea lucrărilor de testare și care respectă reglementările statutare aplicabile și alte reglementări vor fi suportate de către Client, care se va asigura că acestea sunt furnizate în timp util.

13. Livrarea și păstrarea în siguranță a obiectelor de testare

În cazul testelor la centrele de testare TÜV AUSTRIA Romania SRL, obiectele de testare, mostrele etc. care urmează să fie examinate trebuie să fie întotdeauna livrate gratuit la sediul Clientului. În măsura în care acestea nu sunt predate Clientului sau altui organism după teste, TÜV AUSTRIA Romania SRL poate solicita de Client costuri de depozitare sau eliminare într-o sumă rezonabilă.

14. Clauze

Clauzele declarate nule sau fără efecte ale acestui contract nu vor afecta eficacitatea prevederilor rămase. În cazul în care o clauză a prezentului contract este invalidă, părțile contractante convin să o înlocuiască cu o clauză valabilă care se apropie cât mai mult de sensul și scopul prevederii invalide. Termenii și condițiile se aplică consumatorilor numai în măsura în care nu intră în conflict cu dispozițiile obligatorii ale legii privind protecția consumatorilor.

15. Locul jurisdicției și legea aplicabilă

Acest acord și întregul raport juridic dintre părțile contractante vor fi guvernate de legea română..
Pentru toate litigiile care decurg din contract, sunt competente instanțele judecătorești din municipiul București.


© TÜV AUSTRIA ROMÂNIA 2024. Photo Credits: © Fotolia LLC, Shutterstock®, pixelio media gmbh