+4 021-315.32.95 RO / EN
NOU! Cursuri LIVE Online
Mai multe detalii

Regulament Concursuri Facebook

Prezentul regulament face parte din campania de promovare a serviciilor oferite de TÜV Austria România. TÜV Austria România a fost, este şi rămâne devotată interesului deosebit pentru satisfacerea nevoilor clienţilor săi si urmează o politică de promovare a cărui regulament este prezentat mai jos.

Art. 1 – Organizatorul

1.1. Concursurile pe Facebook cu premii (denumit în continuare „Concurs”) sunt organizate, în numele TÜV Austria România SRL, cu sediul în Bucureşti, Calea Plevnei, nr.139, sector 6, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/22370/2007, având Cod Unic de Înregistrare RO19231430, reprezentată legal de dl. Doru Fulga – Director General, denumită în continuare “Organizator”.

1.2. Concursurile se vor desfăşura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

1.3. Prin participarea la acest concurs se prezumă cunoaşterea regulamentului şi acordul Participantului. Participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata şi locul de desfăşurare a Concursului

2.1. Concursul este organizat şi desfăşurat pe întreg teritoriul României, prin intermediul platformei de socializare www.facebook.com, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2. Perioadele Concursurilor sunt stabilite la fiecare concurs în parte şi vor apărea pe pagina de Facebook.

Art. 3 - Regulamentul oficial al Concursului

3.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durata a concursului, în format electronic, prin accesarea paginii de pe site-ul nostru www.tuv-austria.ro

3.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifică şi/ sau completa oricând Regulamentul, fără a înştiinţa în prealabil participanţii cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/ completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţionale care vor fi comunicate către public prin actualizarea regulamentului pe pagina de pe site-ul nostru www.tuv-austria.ro

Art. 4 - Dreptul de participare

4.1. Se pot înscrie în vederea participării la Concurs numai persoanele fizice cetăţeni români („Participanţii”) cu domiciliul sau reşedinţa în România şi care, la data înscrierii, au împlinit vârsta de 18 ani.

4.2. Nu pot participa la Concurs angajaţii societăţii TÜV Austria România SRL şi nici membrii familiilor acestora (copii, părinţi, fraţi/ surori, soţ/ soţie etc.).

4.3. Participarea la concursuri presupune cunoaşterea şi acceptarea integral, expresă şi neechivocă a prezentului regulament şi reprezintă acordul expres de colectare, stocare şi prelucrare a datelor cu caracter personal, acordul de publicare a datelor personale (nume, prenume) în cazul persoanelor desemnate câştigătoare, precum şi acordul privind transmiterea datelor personale în vederea expedierii premiilor.

Art. 5 – Premiile Concursului

5.1 În cadrul fiecărui Concurs vor fi acordate premii, personalizate cu logo-ul TÜV Austria România. La fiecare concurs se va specifica pe pagină de Facebook numărul premiilor şi în ce constau ele.

5.2 Câştigătorii premiilor oferite în cadrul acestor campanii promoţionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau în alte bunuri a premiilor şi nici nu pot schimba caracteristicile premiilor câştigate. UN participant poate câştiga UN singur premiu dacă se va abona la newsletter, va distribui concursul şi va comenta cu răspunsul corect şi îndeplineşte criteriile de participare şi eligibilitate menţionate la Art.4

Art. 6 – Mecanismul desfăşurării Concursului:

6.1. Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Concurs este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

  1. Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
  2. Înscrierea se va face exclusiv în perioada Concursului menţionată pe pagina de Facebook;
  3. Pentru participarea la concursuri participantul trebuie să acceseze pagina de Facebook https://www.facebook.com/tuvromania/ (pentru aceasta este nevoie ca utilizatorii să aibă sau să îşi creeze un cont de utilizator pe Facebook);
  4. Participantul va comenta la postarea dedicată concursului (afişat pe pagina https://www.facebook.com/tuvromania/), va da „like” şi „share public” paginii de Facebook.

6.2. Un participant la acest concurs poate câştiga un singur premiu constând în materiale promoţionale inscripţionate cu logo-ul TÜV Austria România.

6.3. Câştigătorii vor fi desemnaţi de către organizator printr-o comisie care va asista la tragerea la sorţi efectuată prin intermediul platformei random.org; Câştigătorii vor fi anunţaţi prin intermediul postării de anunţare a concursului şi vor trebui să transmită datele lor complete de identificare prin intermediul unui mesaj privat transmis către organizator prin intermediul platformei de socializare Facebook. Datele complete de identificare includ următoarele informaţii enumerate:

  • numele contului de Facebook cu care a câştigat premiul
  • nume şi prenume
  • număr de telefon
  • data naşterii
  • adresa de e-mail validă.

După validare, organizatorul îşi rezervă dreptul de a anunţa câştigătorii şi pe pagina https://www.facebook.com/tuvromania/

6.4. După desemnarea câştigătorilor Concursului, Organizatorul va proceda la validarea câştigurilor, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condiţiilor privind înscrierea Participanţilor în Concurs, precum şi modul de desfăşurare al acestuia. Organizatorul nu poate fi făcut responsabil pentru cazul în care un Participant desemnat câştigător nu poate fi contactat şi va fi invalidat, din cauza faptului că nu a reuşit să comunice datele sale de contact prin intermediul mesajului privat.

6.4.1. Validarea, respectiv invalidarea, se va face după criteriile menţionate mai sus.

6.4.2. În caz de invalidare, premiile vor rămâne în posesia organizatorului.

Art 7 – Limitarea răspunderii

7.1. Organizatorii sunt îndreptăţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

7.2. În eventualitatea unei dispute asupra validităţii unei intrări în cadrul acestui concurs, decizia Organizatorului este definitivă.

7.3. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile competiţiei sau în privinţa căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competiţiei. Participanţii se obligă, de asemenea, să pună la dispoziţia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa de e-mail şi numărul de telefon mobil). 

Art. 8 – Prelucrarea datelor personale

8.1. Prin înscrierea şi participarea la Concurs, Participanţii declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. De asemenea, sunt de acord ca datele lor personale să fie înregistrare în baza de date a TÜV Austria România SRL, să fie prelucrate şi utilizate de acesta (personal ori prin împuternicit) în scopuri precum: înmânarea premiilor câştigătorilor, înregistrarea şi validarea câştigătorilor concursului, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activităţi de marketing direct precum informarea persoanelor incluse în baza de date TÜV Austria România SRL prin diverse mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte acţiuni desfăşurate în viitor de către Organizator, trimiterea către participant de diverse materiale publicitare, informative şi/sau obiecte promoţionale şi/sau mostre, dacă aceştia sunt de acord. Acordul se va considera obţinut din partea utilizatorului în momentul în care acesta se înscrie în concurs.

8.2. Participanţilor la concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de legea nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. TÜV Austria România este operator prelucrare date cu caracter personal nr. 18910.

Art. 9 – Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi cu privire la orice aspect legat de desfăşurarea Concursului se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate în instanţele judecătoreşti române competente din municipiul Bucureşti. Eventualele reclamaţii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Reprezentantului Organizatorului în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data finalizării concursului. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie. 


© TÜV AUSTRIA ROMÂNIA 2024. Photo Credits: © Fotolia LLC, Shutterstock®, pixelio media gmbh